Prosečna ocena:  3 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 


Mehanika 1

ID: 0001
nosilac predmeta: Mladenović S. Nikola
nivo studija: osnovne akademske studije
ESPB: 6
oblik završnog ispita: usmeni
katedra: mehanika

cilj

Cilj ovog predmeta je da studenti savladaju osnovne postavke Statike. U tom cilju studenti treba da savladaju svođenje sistema sila na prostiji oblik, kao i da određuju uslove ravnoteže sistema sila. Ovim predmetom studenti stiču znanja koja će im omogućiti rešavanje problema u različitim stručnim i naučnim oblastima.

ishod

Sticanjem znanja u ovom predmetu studenti će biti u mogućnosti da efikasno rešavaju probleme Statike. Ova znanja omogućavaju studentima da mogu pratiti nastavu na stručnim predmetima koji analiziraju statičke probleme.

sadržaj teorijske nastave

Statika u mašinstvu, Osnovni pojmovi. Aksiome Statike. Vezano telo, veze i reakcije veza. Princip oslobađanja od veza. Uslovi ravnoteže sistema sučeljnih sila. Ravnoteža sistema tri sile. Moment sile u odnosu na tačku i osu. Spreg sila. Moment sprega sila. Ekvivalentnost spregova sila. Ravnoreža sistema spregova sila. Osnovne teoreme statike, Svođenje sistema sila na prostiji oblik, Uslovi ravnoteže sistema sila. Centar sistema vezanih paralelnih sila. Težište tela. Načini određivanja položaja težišta tela. Guldinove teoreme. Vrste opterećenja. Osnovne statičke veličine u poprečnom preseku nosača. Ravanski nosači. Osnovni statički dijagrami. Ravni rešetkasti nosači. Trenje klizanja. Realne veze. Trenje kotrljanja.

sadržaj praktične nastave

Uslovi ravnoteže sistema sučeljnih sila. Ravnoteža sistema tri sile. Uslovi ravnoteže sistema sila.Težište tela. Načini određivanja položaja težišta tela. Guldinove teoreme. Osnovne statičke veličine u poprečnom preseku nosača. Ravanski nosači. Osnovni statički dijagrami. Ravni rešetkasti nosači. Trenje klizanja. Realne veze. Trenje kotrljanja.

uslov pohađanja

 

resursi

[1] Golubović, Z., Simonović, M., Mitrović, Z., Mehanika - Statika, Mašinski fakultet u Beogradu, 2007)
[2] Glišić, M., Trišović, N., Jeremić, O., Milićev, S., Zeković, D., Zbirka zadataka iz statike sa izvodima iz teorije, MF Beograd, 2007)
[3] Pisana predavanja

fond časova

ukupan fond časova: 75

aktivna nastava (teorijska)

novo gradivo: 20
razrada i primeri (rekapitulacija): 10

aktivna nastava (praktična)

auditorne vežbe: 30
laboratorijske vežbe: 0
računski zadaci: 0
seminarski rad: 0
projekat: 0
konsultacije: 0
diskusija/radionica: 0
studijski istraživački rad: 0

provera znanja

pregled i ocena računskih zadataka: 0
pregled i ocena laboratorijskih izveštaja: 0
pregled i ocena seminarskih radova: 0
pregled i ocena projekta: 0
kolokvijum sa ocenjivanjem: 0
test sa ocenjivanjem: 10
završni ispit: 5

provera znanja (ukupno 100 poena)

aktivnost u toku predavanja: 0
test/kolokvijum: 60
laboratorijska vežbanja: 0
računski zadaci: 0
seminarski rad: 0
projekat: 0
završni ispit: 40
uslov za izlazak na ispit (potreban broj poena): 30

literatura

1) Lukačević, M., Čović, V., Statika, Građevinska knjiga, 1996)
2)
3)
4)
5)

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava