Prosečna ocena:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 


Tehnologija zavarivanja

ID: 0469
nosilac predmeta: Sedmak S. Aleksandar
nivo studija: master akademske studije
ESPB: 4
oblik završnog ispita: usmeni
katedra: tehnologija materijala

cilj

Razumevanje osnovnih principa tehnologije zavarivanja kao propisanog toka aktivnosti koje treba slediti prilikom izrade zavarenog spoja. Upoznavanje studenata sa tehnikama izbora materijala, pripreme, predgrevanja, načina i kontrole zavarivanja i naknadnoj termičkoj obradi. Razumevanje i izrada zadataka iz tehnologije zavarivanja. Razvoj samostalnog rada izradom i prezentacijom izabranih seminarskih radova.

ishod

Pohađanjem predmeta student ovladava osnovnim znanjima tehnologije zavarivanja . Teorijska razmatranja, kao i računski primeri omogućavaju studentu da ovlada svim potrebnim principima tehnologije zavarivanja potrebnim za izradu zavarenih spojeva. Upoznavanje studenata sa postojećim savremenim standardima i preporukama iz date oblasti.

sadržaj teorijske nastave

Uvod u osnovne principe tehnologije zavarivanja. Definisanje prethodne specifikacije tehnologije zavarivanja (PSTZ). Kvalifikacija tehnologije zavarivanja (KTZ). Specifikacija tehnologije zavarivanja (STZ) - analiza dokumenta koji je definisan standardom JUS EN 288-2 i potrebno je da sadrži podatke o proizvođaču, osnovnom materijalu, postupku i položaju zavarivanja, pripremi spoja, žleba i ivica, tehnici zavarivanja, dodatnom materijalu, svim parametrima zavarivanja, temperaturi predgrevanja i međuslojnoj temperaturi. Termička obrada posle zavarivanja. Redosled zavarivanja. Kvalifikacija zavarivača - analiza standarda EN 287-1 koji obuhvata principe na kojima se zasniva ispitivanje stručne osposobljenosti zavarivača za zavarivanje čelika topljenjem.

sadržaj praktične nastave

Auditorne vežbe sa primerima zadataka iz tehnologije zavarivanja . Izrada zadataka iz specifikacije tehnologije zavarivanja - primeri obuhvataju različite vrste i debljine osnovnog materijala, postupka i položaja zavarivanja. Izrada zadataka iz kvalifikacije tehnologije zavarivanja - primeri obuhvataju različite vrste i debljine osnovnog materijala, postupka i položaja zavarivanja. Odbrana i prezentacija izabranih seminarskih radova.

uslov pohađanja

 

resursi

[1] Pisani izvodi sa predavanja (handouts)
[2] Plavšić N., Šijački-Žeravčić V., Stamenić Z.: Tablice mašinskih materijala, profila, limova i žica, Mašinski fakultet, Beograd, 2004;
[3] Izvodi iz standarda

fond časova

ukupan fond časova: 45

aktivna nastava (teorijska)

novo gradivo: 18
razrada i primeri (rekapitulacija): 0

aktivna nastava (praktična)

auditorne vežbe: 5
laboratorijske vežbe: 0
računski zadaci: 6
seminarski rad: 5
projekat: 0
konsultacije: 2
diskusija/radionica: 0
studijski istraživački rad: 0

provera znanja

pregled i ocena računskih zadataka: 1
pregled i ocena laboratorijskih izveštaja: 0
pregled i ocena seminarskih radova: 1
pregled i ocena projekta: 0
kolokvijum sa ocenjivanjem: 2
test sa ocenjivanjem: 2
završni ispit: 3

provera znanja (ukupno 100 poena)

aktivnost u toku predavanja: 10
test/kolokvijum: 25
laboratorijska vežbanja: 0
računski zadaci: 20
seminarski rad: 15
projekat: 0
završni ispit: 30
uslov za izlazak na ispit (potreban broj poena): 35

literatura

1)
2)
3)
4)
5)

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava