Prosečna ocena:  3 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 


Mašinski materijali 1

ID: 0035
nosilac predmeta: Prokić-Cvetković M. Radica
nivo studija: osnovne akademske studije
ESPB: 2
oblik završnog ispita: pismeni+usmeni
katedra: tehnologija materijala

cilj

Ciljevi predmeta su da studenti, posle odslušane teorijske nastave iz Mašinskih materijala 1, kao i maksimalnim angažovanjem u praktičnoj nastavi (kroz laboratorijske i auditorne vežbe), postanu kompetentni u fundamentalnim oblastima mašinskih materijala i steknu odgovarajuće akademske veštine, a takođe razviju i kreativne sposobnosti i ovladaju specifičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.

ishod

Savladavanjem studijskog programa, predviđenog planom i programom predmeta Mašinski materijali 1, student je sposoban da rešava konkretne probleme iz ove oblasti, primenom stečenog znanja iz predmeta Mašinski materijali 1, kao i da sagleda eventualne posledice pogrešnih ocena i pristupa pripadnosti materijala određenoj kategorji. Student je takođe sposoban da povezuje stečena znanja iz ove oblasti sa drugim oblastima i primenjuje ih u praksi.

sadržaj teorijske nastave

Uvod. Inženjerski materijali, podela, metali, keramika, stakla, polimeri, kompoziti.Osobine materijala: mehaničke, električne, magnetne, optičke. Dobijanje materijala – opšti pojmovi. Vrste veza. Kristalna i amorfna struktura. Temperatura topljenja. Omekšavanje. Kristalna struktura metala, tipovi kristalnih rešetki. Greške kristalne strukture, tačkaste, linijske, površinske, zapreminske greške i njihov značaj. Plastična deformacija. Difuzija.Osnovni pojmovi o lomu. Teorijska koheziona čvrstoća. Osnovni elementi mehanike loma. Žilavost loma. Prelazna temperatura. Vrste lomova, krti, duktilni lom. Osnovni pojmovi iz teorije legura. Čisti metali. Čvrsti rastvori. Intersticijski čvrsti rastvori. Supstitucijski čvrsti rastvori. Intermedijatna jedinjenja. Eutektička reakcija. Krive hlađenja. Osobine. Osnovni tipovi dijagrama stanja.

sadržaj praktične nastave

Jedinična ćelija. Milerovi indeksi ravni i pravaca. Struktura keramika, polimera. Ponašanje materijala u uslovima delovanja mehaničkog opterećenja. Napon – deformacija: metali, keramika, polimeri. Elastična deformacija. Plastična deformacija. Ispitivanje zatezanjem. Ispitivanje pritiskom. Modul elastičnosti. Tvrdoća,metode, sa statičkim i dinamičkim dejstvom sile, ispitivanja u laboratorijskim uslovima. Žilavost, ispitivanje udarom. Zamor materijala.Tehnološka ispitivanja. Puzanje. Ispitivanja bez razaranja materijala. Dijagram stanja legura sa potpunom rastvorljivošću. Dijagram stanja legura sa potpunom nerastvorljivošću. Dijagram stanja legura sa delomičnom rastvorljivošću. Osobine i primena.

uslov pohađanja

 

resursi

1) V. Đorđević, Mašinski materijali, Mašinski fakultet, Beograd,1999) 2) L. Šiđanin, Mašinski materijali 2, FTN-Novi Sad, 1996)

fond časova

ukupan fond časova: 30

aktivna nastava (teorijska)

novo gradivo: 8
razrada i primeri (rekapitulacija): 0

aktivna nastava (praktična)

auditorne vežbe: 5
laboratorijske vežbe: 10
računski zadaci: 0
seminarski rad: 0
projekat: 0
konsultacije: 3
diskusija/radionica: 0
studijski istraživački rad: 0

provera znanja

pregled i ocena računskih zadataka: 0
pregled i ocena laboratorijskih izveštaja: 0
pregled i ocena seminarskih radova: 0
pregled i ocena projekta: 0
kolokvijum sa ocenjivanjem: 1
test sa ocenjivanjem: 1
završni ispit: 2

provera znanja (ukupno 100 poena)

aktivnost u toku predavanja: 10
test/kolokvijum: 25
laboratorijska vežbanja: 35
računski zadaci: 0
seminarski rad: 0
projekat: 0
završni ispit: 30
uslov za izlazak na ispit (potreban broj poena): 40

literatura

1) W. Callister, Materials Science and Engineering, John Wiley &
Sons, Inc., 2007)
2)
3)
4)
5)

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava