Prosečna ocena:  3 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 


Osnovi otpornosti konstrukcija

ID: 0021
nosilac predmeta: Maneski Đ. Taško
nivo studija: osnovne akademske studije
ESPB: 6
oblik završnog ispita: pismeni+usmeni
katedra: otpornost konstrukcija

cilj

Cilj ovog predmeta je upoznavanje studenata sa nekim složenijim naprezanjima. Razmatra se savijanje statički neodređenih nosača, kao i uvijanje i izvijanje štapova proizvoljnog poprečnog preseka. Prikazuje se način određivanja ekvivalentnih napona kod prostornih složeno opterećenih konstrukcija, kako bi studenti kasnije mogli da koriste računarske programe zasnovane na Metodi konačnih elemenata - MKE.

ishod

Savladavanjem programa predviđenog ovim predmetom student stiče sledeće sposobnosti: ovladavanje metodama, postupcima i procesima istraživanja u okviru ove oblasti;
primena znanja u praksi;
temeljno poznavanje i razumevanje ove discipline;
rešavanje konkretnih problema uz upotrebu naučno-tehničkih metoda i postupaka;
mogućnost pravilne upotrebe računarskih programa zasnovanih na Metodi konačnih elemenata.

sadržaj teorijske nastave

Stabilnost pritisnutih štapova - izvijanje. Statički neodređeni linijski nosači. Metoda rastavljanja. Deformacijski rad: pojam, opšti izraz, dopunski rad. Teoreme o uzajamnosti. Kastiljanove teoreme. Maksvel Morovi integrali i Verešćaginov postupak. Statički neodređeni problemi. Kanonske jednačine Metode sila. Simetrične ravanske konstrukcije. Analiza stanja napona i deformacije. Zapreminska dilatacija. Hipoteze o slomu materijala. Složena naprezanja konstrukcija. Koso savijanje: pojam, napon, deformacija. Centar smicanja. Ekscentrično opterćenje silom. Metoda pomeranja: uvod, postavke. Osnovi metode konačnih elemenata. Metode definisanja problema. Tipovi konačnih elemenata.

sadržaj praktične nastave

Zadaci iz izvijanja. Primeri statički neodređenih linijskih nosača. Određivanje pomeranja na statički određenim ravanskim nosačima opterećenim na savijanje. Primena deformacijskog rada i Kastiljanovih teorema. Primena metode sila na rešavanje statički neodređenih problema (spoljašnje statički neodređeni nosači, simetrične i zatvorene konstrukcije). Izračunavanje torzionih karakteristika proizvoljnih poprečnih preseka. Primena hipoteza: opšte razmatranje, najveći normalni napon, najveći napon smicanja i najveći specifični deformacijski rad promene oblika. Složena naprezanja konstrukcija - kružni i prizmatični poprečni presek, tankozidi poprečni presek, standardni profili. Primeri iz Metode pomeranja. Konsultacije i samostalna izrada zadataka. Laboratorijska vežba.

uslov pohađanja

 

resursi

1) Tablice iz Otpornost materijala: D.Ružić, R.Čukić, M.Dunjić, M. Milovančević, N. Anđelić, V. Milošević Mitić
2) Hendauti sa sajta Katedre

fond časova

ukupan fond časova: 75

aktivna nastava (teorijska)

novo gradivo: 20
razrada i primeri (rekapitulacija): 10

aktivna nastava (praktična)

auditorne vežbe: 20
laboratorijske vežbe: 5
računski zadaci: 2
seminarski rad: 0
projekat: 0
konsultacije: 3
diskusija/radionica: 0
studijski istraživački rad: 0

provera znanja

pregled i ocena računskih zadataka: 5
pregled i ocena laboratorijskih izveštaja: 0
pregled i ocena seminarskih radova: 0
pregled i ocena projekta: 0
kolokvijum sa ocenjivanjem: 5
test sa ocenjivanjem: 0
završni ispit: 5

provera znanja (ukupno 100 poena)

aktivnost u toku predavanja: 10
test/kolokvijum: 50
laboratorijska vežbanja: 5
računski zadaci: 5
seminarski rad: 0
projekat: 0
završni ispit: 30
uslov za izlazak na ispit (potreban broj poena): 30

literatura

1)
2)
3)
4)
5)

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava