Prosečna ocena:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 


Osnove zavarivanja B

ID: 0368
nosilac predmeta: Prokić-Cvetković M. Radica
nivo studija: osnovne akademske studije
ESPB: 6
oblik završnog ispita: pismeni+usmeni
katedra: tehnologija materijala

cilj

Ciljevi predmeta su da studenti, posle odslušane teorijske nastave iz osnova zavarivanja, kao i maksimalnim angažovanjem u praktičnoj nastavi (kroz laboratorijske vežbe, izradu računskih zadataka, izradu seminarskih radova idr.), postanu kompetentni u oblasti zavarivanja i steknu odgovarajuće akademske veštine, a takođe razviju i kreativne sposobnosti i ovladaju specifičnim praktičnim veštinama potrebnim za obavljanje profesije.

ishod

Savladavanjem studijskog programa, predviđenog planom i programom predmeta, student je sposoban da rešava konkretne probleme iz oblasti zavarivanja, primenom stečenog znanja iz predmeta osnovi zavarivanja, kao i da sagleda eventualne posledice do kojih može da dođe pri realizaciji perdloženog rešenja. Student je takođe sposoban da povezuje stečena znanja iz ove oblasti sa drugim oblastima i primenjuje ih u praksi.

sadržaj teorijske nastave

Uvod.Fizičke osnove zavarivanja. Konvencionalni postupci zavarivanja. Metalurgija zavarivanja čelika. Prsline u zavarenim spojevima. Strukturne promene u zavarenom spojevima. KHZ dijagrami i termička obrada zavarenih spojeva. Toplotni procesi pri zavarivanju. Naponi i deformacije u zavarenim spojevima. Zavarljivost i kontrola kvaliteta zavarenih spojeva. Zavarivanje različitih vrsta čelika. Zavarivanje obojenih metala.

sadržaj praktične nastave

Označavanje zavarenih spojeva na tehničkom crtežu. Strukturne promene u zavarenim spojevima. Ocena zavarljivosti preko ekvivalenta ugljenika. Greške u zavarenim spojevima. Zavarivanje legiranih čelika. Izračunavanje ekvivalenta hroma i ekvivalenta nikla. Zavarivanje nekih obojenih metala i zavarivanje gvožđa. Navarivanje, metalizacija, lemljenje i lepljenje. Specijalni postupci zavarivanja. Proračun potrošnje elektroda pri zavarivanju. Vežbe u zavarivačkoj radionici. Oprema za elektrolučne postupke zavarivanja. Oprema za elektrootporno zavarivanje, gasno zavarivanje i rezanje. Konsultacije.

uslov pohađanja

 

resursi

1) A.Sedmak, V. Šijački Žeravčić, A. Milosavljević, V. Đorđević, M. Vukićević, Mašinski materijali, drugi deo, Mašinski fakultet, Beograd, 2000.
2) V. Šijački Žeravčić, A. Milosavljević, A. Sedmak, Priručnik za mašinske materijale - zavarivanje, lemljenje i livenje, Mašinski fakultet, Beograd, 1996)

fond časova

ukupan fond časova: 75

aktivna nastava (teorijska)

novo gradivo: 20
razrada i primeri (rekapitulacija): 0

aktivna nastava (praktična)

auditorne vežbe: 9
laboratorijske vežbe: 8
računski zadaci: 4
seminarski rad: 14
projekat: 0
konsultacije: 2
diskusija/radionica: 3
studijski istraživački rad: 0

provera znanja

pregled i ocena računskih zadataka: 1
pregled i ocena laboratorijskih izveštaja: 1
pregled i ocena seminarskih radova: 2
pregled i ocena projekta: 0
kolokvijum sa ocenjivanjem: 2
test sa ocenjivanjem: 4
završni ispit: 5

provera znanja (ukupno 100 poena)

aktivnost u toku predavanja: 5
test/kolokvijum: 35
laboratorijska vežbanja: 10
računski zadaci: 5
seminarski rad: 15
projekat: 0
završni ispit: 30
uslov za izlazak na ispit (potreban broj poena): 40

literatura

1) K. Weman, Welding Procces Handbook, Woodhead Publishing Ltd, 2003)
2) G. Mathers, The welding of aluminium and its alloys, Woodhead Publishing Ltd, 2002)
3) D. Geary, Welding, The McGraw-Hill Companies, 2000.
4) S. Kou, Welding Metallurgy- second edition, John Wiley &
Sons, 2003)
5)

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava