Prosečna ocena:  0 / 5

Zvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 


Objektno orijentisana paradigma

ID: 0527
nosilac predmeta: Radojević Lj. Slobodan
nivo studija: master akademske studije
ESPB: 6
oblik završnog ispita: prezentacija projekta
katedra: mašinstvo i informacione tehnologije

cilj

• Upoznavanje sa paradigmom OOP.
• Svrhovita upotreba klase, objekta, nasleđivanja, učaurenja, metoda i skrivanja.
• Osnovna znanja o klasama, izvedenim klasama, metodima.
• Objektno orijentisana metodologija projektovanja struktura podataka i aplikativnih programa.
• Problemi koji se prirodno rešavaju korišćenjem objektno orijentisane metodologije projektovanja i programiranja.

ishod

Posle uspešnog odlušanog programa koji je predviđen ovim predmetom student može:
• da prepozna uslove za primenu objektno orijentisane metodologije projketovanja i programiranja,
• da isprojektuje jednostavne korisničke klase i poveže ih sa sistemskim klasama,
• da isprojektuje jednostavne korisničke metode i upotrebi u njihovom projektovanju sistemske metode,
• da uspešno koristi programske jezike C++ i JAVA.

sadržaj teorijske nastave

Prevodioci, interpretatori i mašine. Slabo i jako tipizirani programski jezici.
Objekat i klasa, međusobni odnos i primeri iz realnog života i tehnike.
Prirodno definisanje klasa, podklasa, nadklasa. Pojam instance - objekta.
Osnove programskog jezika C++. Razlike između programskih jezika C i C++.
Definisanje klasa u programskom jeziku C++. Primena operacija i stvaranje objekata.
Objektno orijentisan dizajn podataka, operacija, i problemi u programiranju i implementaciji.
Životni vek objekta.
Osnove programskog jezika JAVA. Razlike između programskih jezika C++ i JAVA.
Definisanje klasa, nadklasa i podklasa u programskim jezicima C++ i JAVA.
Nasleđivanje u C++ i JAVA, prednosti i nedostaci.
Preopterećenje operatora i stvaranje niti i struja, kao posebnih struktura u jeziku JAVA.
Problem učaurenja objekata i klasa. Prednosti i nedostaci.

sadržaj praktične nastave

Sastoji se iz auditornih, laboratorijskih vežbi koje prate sadržaj predmeta.
Podsećanje na programiranje programskim jezikom PHP.
Osnovni primeri programskog jezika S++ i JAVA.

uslov pohađanja

 

resursi

Neophodan softver za ovaj predmet je pod GNU licencom - besplatan je. Ukoliko koristite LINUX neophodni C++ odnosno JAVA Vam je odmah dostupna. Ukoliko koristite drugi operativni sistem C++ možete preuzeti sa odgovarajuće WEB lokacije (vidi URL) ili na samom URL-u. Za pokretanje neophodnog softvera dovoljno je posedovati najjednostavniji PC računar.

fond časova

ukupan fond časova: 75

aktivna nastava (teorijska)

novo gradivo: 20
razrada i primeri (rekapitulacija): 0

aktivna nastava (praktična)

auditorne vežbe: 11
laboratorijske vežbe: 19
računski zadaci: 0
seminarski rad: 5
projekat: 2
konsultacije: 0
diskusija/radionica: 3
studijski istraživački rad: 0

provera znanja

pregled i ocena računskih zadataka: 0
pregled i ocena laboratorijskih izveštaja: 0
pregled i ocena seminarskih radova: 7
pregled i ocena projekta: 0
kolokvijum sa ocenjivanjem: 0
test sa ocenjivanjem: 3
završni ispit: 5

provera znanja (ukupno 100 poena)

aktivnost u toku predavanja: 5
test/kolokvijum: 35
laboratorijska vežbanja: 0
računski zadaci: 0
seminarski rad: 30
projekat: 0
završni ispit: 30
uslov za izlazak na ispit (potreban broj poena): 35

literatura

1)
2)
3)
4)
5)

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava