Prosečna ocena:  2 / 5

Zvezda aktivnaZvezda aktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivnaZvezda neaktivna
 


Mehanika 2

ID: 0002
nosilac predmeta: Zeković N. Dragomir
nivo studija: osnovne akademske studije
ESPB: 6
oblik završnog ispita: usmeni
katedra: mehanika

cilj

Cilj ovog predmeta je da studenti savladaju osnovne postavke Kinematike i Dinamike materijalne tačke. U tom cilju studenti treba da savladaju određivanje kretanja i karakteristika kretanja mehaničkih objekata, kao i određivanje uzroka koji izazivaju kretanje. Ovim predmetom studenti stiču znanja koja će mu omogućiti rešavanje problema u različitim stručnim i naučnim oblastima.

ishod

Sticanjem znanja u ovom predmetu studenti će biti u mogućnosti da efikasno rešavaju probleme Kinematike kao i Dinamike materijalne tačke. Ova znanja omogućavaju studentima da mogu pratiti nastavu na stručnim predmetima koji analiziraju kinematičke i dinamičke probleme.

sadržaj teorijske nastave

Osnovni pojmovi kinematike. Načini određivanja kretanja tačke – vektorski analitički, prirodni. Brzina tačke. Određivanje brzine tačke u različitim koordinatnim sistemima. Ubrzanje tačke. Određivanje ubrzanja tačke. Osnovni pojmovi kinematike tela. Translatorno kretanje. Obrtanje tela oko nepokretne ose. Ugaona brzina i ugaono ubrzanje tela. Ravno kretanje tela. Sferno kretanje tela. Složeno kretanje tačke. Brzina i ubrzanje tačke pri složenom kretanju. Dinamika slobodne tačke. I i II zadatak dinamike. Materijalni sistem. Veze. Jednačine kretanja tačke u Lagranževom i Ojlerovom obliku. Geometrija masa. Centar inercije sistema. Momenti inercije.

sadržaj praktične nastave

Načini određivanja kretanja tačke – vektorski analitički, prirodni. Određivanje brzine tačke u različitim koordinatnim sistemima. Određivanje ubrzanja tačke. Translatorno kretanje. Obrtanje tela oko nepokretne ose. Ugaona brzina i ugaono ubrzanje tela. Ravno kretanje tela. Sferno kretanje tela. Brzina i ubrzanje tačke pri složenom kretanju. Dinamika slobodne tačke. Materijalni sistem. Veze. Jednačine kretanja tačke u Lagranževom i Ojlerovom obliku. Geometrija masa. Centar inercije sistema. Momenti inercije.

uslov pohađanja

 

resursi

[1] Mladenović, N. Mehanika 2, Kinematika, Mašinski fakultet, Beograd, 1996)
[2] Simonović, M., Mitrović, Z., Golubović, Z., Mehanika - Kinematika, Mašinski fakultet, Beograd, 2011)
[3] Mladenović, N., Mitrović, Z., Stokić, Z., Zbirka zadataka iz kinematike, Mašinski fakultet, Beograd, 2007)
[4] Mitrović, Z., Simonović, M., Golubović, M., Mehanika - dinamika tačke, Mašinski fakultet, Beograd, 2011)
[5] Trišović, N., Lazarević, M., Priručnik za samostalne vežbe iz mehanike, Statika i Kinematika, MF Beograd, 1999)
[6] Pisana predavanja

fond časova

ukupan fond časova: 75

aktivna nastava (teorijska)

novo gradivo: 20
razrada i primeri (rekapitulacija): 10

aktivna nastava (praktična)

auditorne vežbe: 30
laboratorijske vežbe: 0
računski zadaci: 0
seminarski rad: 0
projekat: 0
konsultacije: 0
diskusija/radionica: 0
studijski istraživački rad: 0

provera znanja

pregled i ocena računskih zadataka: 0
pregled i ocena laboratorijskih izveštaja: 0
pregled i ocena seminarskih radova: 0
pregled i ocena projekta: 0
kolokvijum sa ocenjivanjem: 0
test sa ocenjivanjem: 10
završni ispit: 5

provera znanja (ukupno 100 poena)

aktivnost u toku predavanja: 0
test/kolokvijum: 60
laboratorijska vežbanja: 0
računski zadaci: 0
seminarski rad: 0
projekat: 0
završni ispit: 40
uslov za izlazak na ispit (potreban broj poena): 30

literatura

1) Rusov, L., Kinematika, Naučna knjiga, 1983)
2) Đurić, S., Kinematika, MF Beograd, 1990.
3) Pavišić, M., Stokić, Z., Trišović, N. Praktikum za samostalne vežbe, Dinamika tačke, Dinamika sistema, MF Beograd, 1998)
4)
5)

Anketa

Da li ste za to da se uvede plaćanje ispita po ceni od 800 din, u svakom ispitnom roku (nakon 3 pokušaja) ?

Nastava


Budite obavešteni o svim studentskim novostima putem Facebooka!