Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2016/2017. godini upisuje studente u prvu godinu master akademskih studija na studijski program Mašinsko inženjerstvo na navedene izborne module.

 1. Automatsko upravljanje ( SAU )
 2. Biomedecinsko inženjerstvo ( BMI )
 3. Brodogradnja ( BRO )
 4. Vazduhoplovstvo ( VAZ )
 5. Dizajn u mašinstvu ( DUM )
 6. Zavarivanje i zavarene konstrukcije ( ZZK )
 7. Inženjerstvo biotehničkih sistema ( IBS )
 8. Industrijsko inženjerstvo ( IIE )
 9. Mehanika ( MEH )
 10. Mašinstvo i informacione tehnologije ( MIT )
 11. Motorna vozila ( MOV )
 12. Motori SUS ( MOT )
 13. Prehrambeno mašinstvo ( PRM )
 14. Proizvodno mašinstvo ( PRO )
 15. Procesna tehnika i zaštita životne sredine ( PTH )
 16. Sistemi naoružanja ( SIN )
 17. Termoenergetika ( TEN )
 18. Termotehnika ( TTA )
 19. Transportno inženjerstvo, konstrukcije i logistika ( TKL )
 20. Hidroenergetika ( HEN )
 21. Šinska vozila ( ŽEM )
Na studijski program master akademskih studija upisaće se do 416 studenata, od čega je 384 budžetskih i 32 samofinansirajućih.

I Opšti uslovi konkursa
 1. U prvu godinu master akademskih studija, koje imaju 120 ESPB bodova, može se upisati lice:
  • koje je završilo odgovarajuće osnovne akademske studije na Mašinskom ili nekom drugom srodnom fakultetu ostvarivši najmanje 180 ESPB bodova.
  • steklo visoko obrazovanje na ovom Fakultetu, po propisima koji su važili do dana stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, u trajanju od 8 semestara
 2. U prvom konkursnom roku mogu da konkurišu samo kandidati koji nisu, ili nisu bili, upisani na master akademske studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu.
 3. Pravilnikom o nastavi na master akademskim studijama definisani su studijski programi osnovnih akademskih studija za nastavak studija na studijskom programu master akademskih studija Mašinsko inženjerstvo.
 4. Po završetku master akademskih studija na Mašinskom fakultetu u Beogradu stiče se akademski naziv master inženjer mašinstva.
 5. Redosled kandidata za upis na master akademske studija utvrđuje se na osnovu čl. 4.2.2 Pravilnika o nastavi na master akademskim studijama studijama .
II Studijski program
 1. U okviru master akademskih studija polažu se predmeti koji nose ukupno 94 ESPB. Izrada master rada nosi dodatnih 26 bodova.
 2. U okviru svakog modula data je lista predmeta, od kojih student upisan na taj modul bira sedam.
 3. Ponuda izbornih predmeta po modulima se ažurira svake školske godine sa ciljem da se prate kretanja u struci. Fakultet zadržava pravo da na početku svakog semestra donese odluku za koje пodule i predmete će se organizovati nastava, na osnovu interesovanja kandidata i raspoloživih resursa.
 4. Administrativna procedura vezana za prijavljivanje, izradu i odbranu master rada je definisan Pravilnikom o nastavi na master akademskim studijama studijama.
III Upis kandidata koji su završili prethono obrazovanje u inostranstvu
Državljani Republike Srbije i strani državljani koji su završili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu mogu da se upišu na studijski program ako im se prizna stečena strana školska odnosno visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta.
Ukoliko postupak nije okončan, odnosno nisu dobili Rešenje o nostrifikaciji isprava, prijavljuju se u drugom konkursnom roku i za njih su planirana dodatna mesta za upis. Proces priznavanja se radi na Univerzitetu u Beogradu.

IV Upis lica sa invaliditetom
Osobe sa invaliditetom su u obavezi da pismeno obrazlože na koji način je potrebno prilagoditi prijem dokumenata i pohađanje nastavnog procesa. Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs. Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.
Lica sa invaliditetom, odnosno pripadnici romske nacionalne manjine, koji su primenom Programa afirmativnih mera upisli i završili osnovne akademske studije u statusu studenta čije se studije finansiraju iz budžeta na master akademske studije se upisuju primenom Programa afirmativnih mera, ukoliko se za takav program izjasne, a do 1% na budžetsku kvotu.

V Upis stranih državljana
Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin, osim što plaća školarinu.
Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu podnese dokaze da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje.

VI Školarina
Visina školarine za samofinansirajuće studente državljane Republike Srbije iznosi 66.000 dinara.
Visina školarine za strane državljane iznosi 2.400 EUR-a.
Školarina se može platiti u šest jednakih rata i to tri u toku jesenjeg i tri u toku prolećnog semestra.

VII Konkursni rokovi
Prijave na konkurs u prvom konkursnom roku, za upis studenata na master akademske studije primaju se od 28. septembra do 5. oktobra 2016. godine od 12.30 do 14.30 časova u Službi za studentske poslove.
Ukoliko na studijskom programu bude slobodnih, nepopunjenih mesta, drugi upisni rok će početi 15.oktobra 2016. godine.
U drugom upisnom roku mogu da konkurišu i kandidati koji su bili upisani na master akademske studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu i oni se upisuju u statusu samofinansiranja.
Za troškove koje Fakultet ima u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu u iznosu od 4.000 dinara na žiro-račun Mašinskog fakulteta broj: 840-1876666-10 sa svrhom uplate Prijava za konkurs za upis na MAS i pozivom na broj 121.
Studenti u statusu usaglašavanja i donošenje rešenja o priznavanju ispita plaćaju 7.000 dinara na žiro-račun Mašinskog fakulteta broj: 840-1876666-10 sa svrhom uplate usaglašavanje nastavnih planova i pozivom na broj 106. Za svaki nepoložen ispit studenti plaćaju po 1.100 dinara po ESPB .

VIII Prijava na konkurs
 1. 1. Prilikom prijave na konkurs kandidati koji su završili osnovne akademske studije na Mašinskom fakultet u Beogradu treba da popune prijavni list (preuzeti sa sajta) koji popunjen predaju u Službu za studentske poslove
 2. 2. Uz popunjenu prijavu kandidati koji nisu završili osnovne studije na Mašinskom fakultetu u Beogradu podnose na uvid orginalna dokumenta, a predaju overene fotokopije dokumenata, i to:
  • diplomu o završenim osnovnim akademskim studijama, 
  • uverenje o položenim ispitima na osnovnim akademskim studijama,
  • fotokopiju lične karte i fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava