Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2016/2017. godini upisuje studente u prvu godinu doktorskih akademskih studija na studijski program Mašinsko inženjerstvo.

Na studijski program doktorskih akademskih studija upisaće se do 50 studenata, od čega je 10 budžetskih i 40 samofinansirajućih.

I Studijski program
Studijski program doktorskih akademskih studija sadrži predmete u ukupnom obimu od 180 ESPB bodova i definisan je Pravilnikom o nastav na doktorskim akademskim studijama.

II Opšti uslovi konkursa
Na studijske programe doktorskih akademskih studija mogu se upisati:
 • lica koja imaju završene master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštom prosečnom ocenom od najmanje 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama;
 • lica koja imaju završene master akademske studije, odnosno integrisane akademske studije sa najmanje 300 ESPB bodova i opštu prosečnu ocenu manju od 8 (osam) na osnovnim akademskim i master akademskim studijama, ako imaju ostvarene naučne radove u obimu i na način uređen Pravilnikom;
 • lica sa zvanjem magistra nauka koja nisu u skladu sa Zakonom odbranila doktorsku disertaciju mogu se upisati na studijski program doktorskih studija u skladu sa Pravilnikom; i
 • student poslediplomskih magistarskih studija, upisan po propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, može u toku studija preći na studijski program doktorskih studija, pod uslovima koji su u skladu sa Pravilnikom;
 • lica koja su prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju završila osnovne studije i to sa prosečnom ocenom najmanje 8 (osam) i ukoliko nije drugačije utvrđeno posebnim uslovima upisa na određeni studijski program.
Na doktorske studije može se upisati lice koje zna jedan svetski jezik.

III Pravo upisa
Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike Srbije (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na jedinstvenoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

IV Upis stranih studenata
Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.
Strani državljanin plaća školarinu.
Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Fakultetu/Univerzitetu podnese dokaze:
 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi.
V Upis državljana koji su prethodno obrazovanje završili u inostranstvu
Državljanin Republike Srbije koji je završio prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu može da se upiše na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

VI Upis lica sa invaliditetom
Osobe sa invaliditetom su u obavezi da pismeno obrazlože na koji način je potrebno prilagoditi prijem dokumenata i pohađanje nastavnog procesa. Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs. Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.

VII Školarina
Visina školarine za državljane Republike Srbije ukupno za sve tri godine iznosi 8.000 evra (prva i druga godina po 2.400 evra, a treća godina, koja obuhvata i odbranu rada, je 3.200 evra), u dinarskoj protivuvrednosti na dan uplate.
Studijski program se može izvoditi i na engleskom jeziku.
Školarina se može platiti u deset mesečnih rata.

VIII Prijava na konkurs
Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz popunjen prijavni list (za kandidate koji imaju odbranjen magistarski rad) predaju sledeća dokumenta:

Fotokopije:
 • diplomu i dodatak diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog i drugog stepena studija (osnovne i master studije) ili stečenom akademskom zvanju magistra nauka;
 • uverenje o položenim ispitima na prethodnim nivoima studija – samo za kandidate koji imaju odbranjen magistarski rad;
 • izvod iz matične knjige rođenih;
 • dokaz o znanju jednog svetskog jezika (za kandidate koji tokom studija nisu položili ispit iz stranog jezika);
 • biografiju kandidata
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave;
Dokaze koji se odnose na ostvarene naučne radove:
 • bibliografiju sa punom paginacijom referenci (predati odštampanu verziju)
 • elektronske verzije radova sa vidljivim DOI brojem (snimljene na CD)
IX Konkursni rokovi
Prijave na konkurs za upis studenata u prvu godinu doktorskih akademskih studija primaju se od 28. septembra do 5. oktobra 2016. godine od 12.30 do 14.30 časova.
Rang liste se formiraju pod nadzorom Komisije za doktorske akademske studije i ističu se na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta u roku od sedam dana od dana zaključenja konkursa.
Kandidat može podneti žalbu Komisiji za doktorske akademske studije na regularnost postupka utvrđenog konkursom i svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.
Komisija donosi odluku o prigovoru u roku od 24 časa i odmah nakon toga obaveštava kandidata.
Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu Dekanu fakulteta, u roku od 24 časa po donošenju rešenja Komisije po žalbi kandidata.
Dekan fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i Komisiji.
Nakon odlučivanja o žalbi fakultet utvrđuje i objavljuje rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima za svaki studijski program i dostavlja Univerzitetu najkasnije do 11.oktobra 2016. godine.
Upis kandidata će se obaviti do 14.10.2016.g., a konačnu rang listu upisanih na DAS, Univerzitet objavljuje 15.10.2016.g.
U slučaju da po okončanja upisa ostane slobodnih mesta organizovaće se drugi upisni rok u periodu do 24.10.2016.g.

X Posebni uslovi za rangiranje
Redosled kandidata za upis na prvu godinu doktorskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene ostvarene na prethodnim nivoima studija i dužine studiranja.
Za troškove koje Fakultet ima u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu u iznosu od 4.000 dinara na žiro-račun Mašinskog fakulteta broj: 840-1876666-10 sa svrhom uplate Prijava za konkurs za upis na DAS i pozivom na broj 201.

XI Upis kandidata
Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
 • popunjen obrazac ŠV-20
 • indeks
 • dve fotografije formata 4,5h3,5 sm
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere
Za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane javne visokoškolske isprave. Kandidat koji je stekao pravo upisa a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava