Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu u školskoj 2017/2018. godini upisuje ukupno 416 studenata na Master akademske studije, od toga 384 studenta na teret budžeta Republike Srbije i 32 samofinansirajuća studenta.


Studijski programi master akademskih studija sadrže obavezne i izborne predmete u ukupnom obimu od najmanje 60 ESPB bodova. Na studijske programe master akademskih studija koji imaju: 
 • najmanje 60 ESPB bodova, mogu se upisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 240 ESPB bodova;
 • najmanje 120 ESPB bodova, mogu se upisati kandidati koji su prethodno ostvarili obim osnovnih akademskih studija od najmanje 180 ESPB bodova.
Studijskim programom utvrđuju se uslovi upisa kao i odgovarajući programi osnovnih akademskih studija.

Lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje prema propisima koji su važili do stupanja na snagu Zakona o visokom obrazovanju, imaju pravo na upis na master akademske studije i to:
 • lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju od najmanje osam semestara imaju pravo da upišu master akademske studije u obimu od najmanje 60 ESPB bodova.
 • lica koja imaju stečeno visoko obrazovanje završetkom osnovnih studija u trajanju manjem od osam semestara imaju pravo da upišu master akademske studije u obimu od najmanje 120 ESPB bodova.
U ostvarivanju prava upisa na studijski program kandidati imaju jednaka prava koja ne mogu biti ograničavana po osnovu pola, rase, bračnog stanja, boje kože, jezika, veroispovesti, političkog ubeđenja, nacionalnog, socijalnog ili etničkog porekla, invalidnosti ili po drugom sličnom osnovu, položaju ili okolnosti.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu master akademskih studija utvrđuje se na osnovu opšte prosečne ocene, vremena studiranja na prethodno završenim studijama, rezultata postignutog na prijemnom ispitu, ukoliko se takav ispit organizuje, i drugog a na način utvrđen opštim aktom fakulteta, odnosno Univerziteta.

Fakultet objavljuje preliminarnu rang listu prijavljenih kandidata, na oglasnoj tabli i internet stranici fakulteta.
Kandidat može podneti žalbu na regularnost postupka utvrđenog konkursom, regularnost prethodne provere sposobnosti, regularnost prijemnog ispita ili svoje mesto na rang listi u roku od 36 sati od objavljivanja preliminarne rang liste na fakultetu.
Žalba se podnosi nadležnoj komisiji fakulteta, koja donosi rešenje po žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.
Kandidat ima pravo u drugostepenom postupku da uloži žalbu dekanu fakulteta, u roku od 24 časa od isteka roka za donošenje rešenja komisije fakulteta po žalbi kandidata.
Dekan fakulteta donosi konačnu odluku u roku od 24 časa od prijema žalbe i odluku dostavlja kandidatu i komisiji Fakulteta.

Nakon odlučivanja o žalbi fakultet utvrđuje i objavljuje konačnu rang listu svih kandidata sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima za svaki studijski program i dostavlja Univerzitetu.
Univerzitet objavljuje sve konačne rang liste fakulteta na internet stranici Univerziteta. Univerzitetska konačna rang lista je osnov za upis kandidata.

Lice je ostvarilo pravo na upis ukoliko se nalazi na rang listi do broja koji je konkursom predviđen za upis.
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se finansira iz budžeta Republike (budžetski student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta.
Kandidat se može upisati na studijski program u statusu studenta koji se sam finansira (samofinansirajući student) ukoliko se nalazi na konačnoj rang listi do broja utvrđenog za upis samofinansirajućih studenata.

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.
Strani državljanin plaća školarinu.
Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi rešenje o priznavanju strane javne isprave ili potvrdu da je postupak započet.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da fakultetu/Univerzitetu podnese dokaze:
 • da je zdravstveno osiguran za školsku godinu koju upisuje;
 • da vlada srpskim jezikom ili jezikom na kome se studijski program izvodi.
Državljanin Srbije koji je završio prethodno obrazovanje u inostranstvu može da konkuriše za upis na studijski program ako mu se prizna stečena strana visokoškolska isprava u skladu sa Zakonom i posebnim opštim aktom Univerziteta. Ukoliko postupak priznavanja nije okončan, ovi kandidati uz prijavu podnose potvrdu o tome da je postupak u toku.

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima fakulteta.
Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.
Osobe sa invaliditetom, za dodatne informacije i konsultacije, mogu se obratiti Univerzitetskom centru za studente sa hendikepom na telefon 011-3370-686 ili elektronskom poštom ucsh@rect.bg.ac.rs. Univerzitetski centar za studente sa hendikepom nalazi se u prostorijama Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković“ u ulici Bulevar kralja Aleksandra 71.


Prvi upisni rok

Prijavljivanje kandidata na studijske programe master akademskih studija obaviće se u periodu do
oktobra 2017. godine (najranije 1. septembra, a najkasnije 5. oktobra) u skladu sa rasporedom fakulteta, odnosno Univerziteta.
 • najkasnije do 10. oktobra u 12 časova – fakulteti objavljuju konačne rang liste i dostavljaju Univerzitetu
 • najkasnije do 11. oktobra u 12 časova – Univerzitet objavljuje konačne rang liste po studijskim programima koje su osnov za upis
 • najkasnije do 14. oktobra – upis kandidata
 • najkasnije do 16. oktobra 2017. godine - fakulteti dostavljaju Univerzitetu broj upisanih studenata po studijskim programima i broj slobodnih mesta.
U slučaju da po okončanju upisa ostane slobodnih mesta Univerzitet će oglasiti i organizovati drugi upisni rok.

Drugi upisni rok

Ukoliko na nekom od studijskih programa bude slobodnih, nepopunjenih mesta, na predlog fakulteta Senat će odobriti drugi upisni rok za upis na ovaj nivo studija, koji treba da bude završen do
oktobra 2017. godine.

Kandidati podnose prijave na konkurs preko studentskih službi fakulteta na kojima se studijski program izvodi.

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a uz prijavni list podnose fotokopije sledećih dokumenata:
 • diplomu i dodatak diplomi, odnosno uverenje o završenom studijskom programu prvog stepena studija;
 • dokaz o uplati naknade za troškove prijave.

Za troškove koje fakultet/Univerzitet ima u vezi sa sprovođenjem konkursa, kandidati plaćaju naknadu na žiro-račun fakulteta/Univerziteta, u iznosu koji odredi fakultet/Univerzitet.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:
 • overene fotokopije dokumenata i originalna dokumenta na uvid,
 • izvod iz matične knjige rođenih,
 • popunjen obrazac ŠV-20, (obrazac se popunjava elektronski)
 • indeks (ukoliko fakultet ne obezbeđuje indekse),
 • dve fotografije formata 4,5h3,5 sm,
 • dokaz o uplati školarine za samofinansirajuće studente,
 • dokaz o uplati naknade za Centar za razvoj karijere,
 • po potrebi i druge dokaze.
Za kandidate koji su prethodni nivo studija završili u inostranstvu, neophodno je prilikom upisa podneti i rešenje rektora o priznavanju strane javne visokoškolske isprave.
Kandidat koji je stekao pravo upisa a ne upiše se u za to predviđenom roku, gubi pravo na upis i umesto njega će se upisati sledeći kandidat prema utvrđenom redosledu.

Mašinski fakultet u Beogradu upisuje se ukupno 416 studenata, od toga 384 studenta na teret budžeta Republike Srbije i 32 samofinansirajuća studenta.
Pravo upisa na master akademske studije na Mašinskom fakultetu imaju studenti sa završenim osnovnim akademskim studijama nekog od fakulteta tehničko-tehnoloških nauka, sa najmanje 180 ESPB bodova.
Visina školarine za državljane Republike Srbije: 66.000,00 dinara, dok je visina školarine za strane državljane: 2.400,00 evra
Studijski program se može izvoditi i na engleskom jeziku.

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava