Objavljen je i plan aktivnosti za studente I godine studija - brucoše, koji konkurišu za smeštaj u studentske domove u školskoj 2017/18. godini.

Preliminarne rang-liste objavljene su juče, 18.09.2017. godine u Službi smeštaja, ul.Đušina 5a, Studentskom domu „Karaburma“, ul.Mije Kovačevića 7b i sajtu www.sc.rs. Ukoliko je studentu nepravilno obračunat broj bodova prigovor se može podneti radnim danima od 8 do 15 časova u Službi smeštaja, ul.Đušina 5a, a najkasnije do 25.09.2017. godine
(petak) do 10 časova.

Konačne rang-liste biće objavljene 26.09.2017. godine (utorak) u 12 časova u Službi smeštaja, ul.Đušina 5a, Studentskom domu „Karaburma“, ul.Mije Kovačevića 7b i sajtu www.sc.rs

Raspodela mesta, za studente koji su primljeni (prema rangu se nalaze iznad „crte“) u Ustanovu Studentski centar „Beograd“, održaće se u Studentskom domu „Karaburma“ i to:
 • za DEVOJKE dana 29.09.2017. godine (petak)
  u 9 časova, od rednog broja 1 do 200 na rang listi u 12 časova, od rednog broja 201 do „crte“
 • za MUŠKARCE dana 30.09.2017. godine (subota)
  u 9 časova, od rednog broja 1 do 250 na rang listi u 12 časova, od rednog broja 251 do „crte“
Napomena: Na raspodelu doći lično sa indeksom i ličnom kartom.

 • Rok useljenja je 06.10.2017. godine (petak)
 • Student koji se ne useli do utvrđenog roka gubi pravo na smeštaj u školskoj 2017/2018. godini.
 • Za obavljanje procedure useljenja u studentski dom potrebno je imati sledeće:
  • Uput za useljenje (dobija se na raspodeli mesta)
  • Studentsku karticu
  • Lekarsko uverenje (izdato od strane Studentske poliklinike Beograd uz studentsku karticu)
  • Indeks i ličnu kartu
  • Prilikom useljenja plaćaju se sledeće obaveze:
  • depozit, stanarina, administrativni troškovi i društveni život.

Napomena: Ambulanta Studentske poliklinike u Studentskom domu „Karaburma“ radiće produženo u danima raspodele mesta (29.09. i 30.09.) do 17 časova.

Studentske kartice podižu se lično, uz indeks, od 20.09.2017. godine u prostorijama Službe za informacione tehnologije Ustanove Studentski centar „Beograd“ u Studentskom domu „Karaburma“.
Napomena: Studenti koji su primljeni mogu svoje studentske kartice podići i u danima raspodele mesta (29.09. i 30.09.).

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa

Kandidati iz osetljivih društvenih grupa koji prema redosledu na konačnoj rang-listi nisu dobili smeštaj (prema rangu se nalaze ispod „crte“) imaju pravo da podnesu zahtev Ustanovi, odnosno Službi smeštaja, ul.Đušina 5a, radnim danima od 8 do 15 časova, da se posebno rangiraju u okviru namenski opredeljenih kapaciteta.

Zahtevi se podnose od 26.09.2017. (utorak) do 05.10.2017. godine (četvtak).

Uz zahtev kandidat podnosi dokumentaciju kojom dokazuje pripadnost osetljivoj društvenoj grupi, i to:
 • iz materijalno ugrožene porodice – rešenje Centra za socijalni rad da su primaoci
 • stalne socijalne pomoći (overena fotokopija),
 • studenti bez roditeljskog staranja – potvrda da su na evidenciji Centra za socijalni rad ili umrlice preminulih roditelja,
 • iz jednoroditeljskih porodica – izvod iz matične knjige umrlih za preminulog roditelja ili izvod iz matične knjige rođenih studenta,
 • iz romske nacionalne manjine – potvrda Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, odnosno Kancelarije za inkluziju Roma,
 • lica sa invaliditetom, lica s hroničnim bolestima i rekonvalescenti – (odluka Komisije koju formira Ustanova u skladu sa Pravilnikom o smeštaju i ishrani učenika i studenata i Konkursom) - priložiti lekarsko uverenje o zdravstvenom stanju izdato od strane Studentske poliklinike Beograd, ul.Krunska 57 po izvršenom pregledu i obradi postojeće medicinske dokumentacije,
 • lica čiji su roditelji nestali ili su kidnapovani na teritoriji Kosova i Metohije i na teritoriji republika bivše SFRJ – potvrda odgovarajućeg udruženja porodica kidnapovanih i nestalih lica,
 • izbeglice i raseljena lica na teritoriji Republike Srbije – potvrda da se korisnik nalazi u evidenciji o izbeglim ili raseljenim licima (pribavlja se u Komesarijatu za izbeglice i migracije RS, a preko Povereništva za izbeglice sa teritorije opštine prebivališta),
 • povratnici po sporazumu o readmisiji i deportovani studenti – potvrda MUP-a.

Za svaku osetljivu društvenu grupu formira se posebna rang-lista, na osnovu bodova iz konačne rang-liste. Izuzetno od napred navedenog stava, za studente sa invaliditetom, studente s hroničnim
bolestima i studente rekovalescente (grupa 5.), posebna rang-lista se utvrđuje na predlog Komisije koju obrazuje direktor Ustanove, a koju sačinjavaju jedan predstavnik Studentskog centra i tri lekara iz Studentske poliklinike. Kandidati iz osetljivih grupa biće proporcionalno zastupljeni/rangirani u odnosu na broj prijavljenih kandidata, u okviru namenski opredeljenih kapaciteta Ustanove.

Za sve informacije obratiti se Službi smeštaja. Telefoni: 011/334-0043; 011/334-0324. Sve informacije i obaveštenja biće dostupni i na sajtu www.sc.rs

Tagovi

„Postoje dve vrste ljudi - oni koji rade i oni koji pobiru slavu za napravljeno. Potrudite se da uvek budete u prvoj grupi jer je tu znatno manja konkurencija.“
Indira Gandi

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava