Ustanova Studentski centar Beograd raspisala je konkurs za prijem studenata prve godine Osnovnih akademskih studija u studentske domove.

Uslovi prijema:
Pravo na smeštaj u Ustanovu za smeštaj studenata imaju studenti prvi put upisani u prvu godinu osnovnih studija prvog stepena čije se školovanje finansira iz budžeta Republike Srbije, koji imaju državljanstvo Republike Srbije ili države u regionu i čije prebivalište nije u sedištu visokoškolske ustanove na kojoj studiraju.

Konkursna dokumentacija:
 • prijava za prijem u Ustanovu (kupuje se prilikom konkurisanja),
 • overene fotokopije svedočanstava I, II, III, IV razreda srednje škole (pre predaje originala za upis na fakultet-visoku školu overiti fotokopije),
 • uverenje o upisu prve godine studija (prvi put) na teret budžeta Republike Srbije (izdaje fakultet-visoka škola),
 • uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu porodice za period od 1. januara do 30. juna 2016. godine
  (overava nadležni opštinski organ iz mesta prebivališta kandidata a obrazac se može kupiti na blagajnama studentskih domova Ustanove Studentski centar „Beogradˮ ili preuzeti sa internet stranice Ustanove: www.sc.rs),
 • indeks i lična karta (na uvid).
Napomena:
 • studenti čije je prebivalište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, a nisu u mogućnosti da pribave uverenje o prihodu po članu porodice, donose fotokopiju lične karte i original na uvid;
 • studenti koji su srednju školu završili pre 2016. godine dužni su da donesu pravdanje (vojnu knjižicu, radnu knjižicu, uverenje o prethodnom studiranju...) za godine od završetka srednje škole do upisa na fakultet-visoku školu.
Rok za prijavljivanje na konkurs:
 • od 01.09. do 15.09.2016. godine (osim nedeljom) od 8 do 15 časova, u Studentskom domu „Karaburmaˮ, ul. Mije Kovačevića 7b.
  Konkursna dokumentacija se podnosi isključivo LIČNO
Napomena: neblagovremene i nepotpune prijave na konkurs neće se razmatrati

Studenti prilikom podnošenja konkursne dokumentacije podnose i zahtev za izdavanje studentske kartice, koja je višegodišnja i neophodna je za korišćenje usluga ishrane i smeštaja.

Za sve informacije obratiti se službi smeštaja ustanove
 • telefoni: 011/334-0043; 011/334-0324
 • adresa: ul.Đušina 5a, Beograd

Tagovi

„Postoje dve vrste ljudi - oni koji rade i oni koji pobiru slavu za napravljeno. Potrudite se da uvek budete u prvoj grupi jer je tu znatno manja konkurencija.“
Indira Gandi

Facebook grupe

Studenti Mašinskog fakulteta u Beogradu
Pridružite se!
Brucoši 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
II godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!
III godina 2018/19
Mašinski fakultet Beograd
Pridružite se!

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava