Izborni predmeti na pozicijima 3.1. i 3.2. na Doktorskim studijama.

 • Aero-hidrodinamika jedrilica   
 • Analiza performansi tehnoloških sistema   
 • Bioautomatika   
 • CAI modeli   
 • Daljinsko grejanje   
 • Digitalna forenzika   
 • Dinamicka operecenja broda na talasima   
 • Dinamicki problemi motora SUS   
 • Dinamicki problemi šinskih vozila   
 • Dinamika transportnih mašina   
 • Efektivnost sistema u mašinstvu   
 • Efikasnost i pouzdanost naoružanja   
 • Ekonometrijske metode   
 • Elektronski upravljani sistemi motornih vozila   
 • Emisija iz idustrijskih procesa   
 • Energetska efikasnost u zgradama   
 • Fenomeni strujanja u turbomašinama – numericka mehanika fluida  
 • Forenzicko inženjerstvo – posebna poglavlja   
 • Hidrodinamika parnih kotlova   
 • Industrijska energetika i visokotemperaturski procesi i uredaji   
 • Industrijska ventilacija   
 • Integracija pametnih aktuatora i senzora   
 • Integrisani menadžment sistemi   
 • Inteligentni industrijski roboti   
 • Ispitivanje i optimizacija obradnog sistema   
 • Izabrana poglavlja iz aerodinamike   
 • Izabrana poglavlja iz TKL   
 • Klizni i kotrljajni parovi   
 • Kvantitativne metode istraživanja u vazduhoplovstvu   
 • Lokomotorni bioinženjering   
 • Magnetohidrodinamicka strujanja   
 • Malociklusni zamor   
 • Mehanika kontinuuma   
 • Mehanika neholonomnih sistema   
 • Mehanika sistema promenljive mase   
 • Mehanika udara   
 • Mehatronski sistemi i adaptronika   
 • Menadžment rizikom   
 • Merenja deformacija i napona   
 • Metode projektovanja, konstruisanja, proracuna i optimizacije procesa, postrojenja, uredaja i opreme   
 • Metodi optimizacije mašinskih sistema   
 • Modeliranje i simulacija sistema industrijskih robota   
 • Modeliranje turbulentnih strujanja   
 • Modelska i prototipska ispitivanja hidraulicnih mašina   
 • Moderni koncept organizacije   
 • Nanosistemi   
 • Nanotehnologije u medicini i stomatologiji   
 • Napredna robotika – izabrana poglavlja   
 • Napredne metode održavanja šinskih vozila   
 • Nelinearni digitalni SAU   
 • Nestacionarni nelinearni sistemi   
 • Numericka mehanika višefaznih strujanja   
 • Numericke analize struktura   
 • Numericke metode u brodskoj hidrodinamici   
 • Numericki proracun brodskih konstrukcija   
 • Odabrana poglavlja iz interakcije fluida i strukture   
 • Odabrana poglavlja iz konstruisanja A   
 • Odabrana poglavlja iz konstruisanja B   
 • Odabrana poglavlja iz operacionih istraživanja   
 • Odabrana poglavlja iz propulzije   
 • Odabrana poglavlja iz prostiranja toplote i supstancije   
 • Odabrana poglavlja logistike   
 • Optimizacija aerodinamickih oblika   
 • Optimizacija i projektovanje mašina i opreme za proizvodnju i preradu hrane   
 • Otkazi i dijagnostika   
 • Planetarni prenosnici   
 • Planiranje i upravljanje proizvodnjom   
 • Ponašanje i pouzdanost materijala u eksploataciji   
 • Posebna poglavlja iz teorije mašina   
 • Postrojenja za pripremu ugljenog praha   
 • Pouzdanost i dinamika prenosnika   
 • Prenos toplote zracenjem  
 • Primena CFD u sagorevanju   
 • Primena mehanike loma na integritet konstrukcija   
 • Procesi i materijali u industrijskim pecima   
 • Procesi u parnim kotlovima   
 • Projektovanje mehatronickih sistema   
 • Proracunska dinamika fluida objekata i vozila   
 • Racun necelobrojnog reda sa primenama i inženjerstvu
 • Racunarska mehanika loma   
 • Rehabilitaciona biomehanika   
 • Savremene medicinske terapijske  metode i uredaji   
 • Savremene nanotehnologije    
 • Savremeni biomedicinski i stomatološki aparati   
 • Sistemi veštackih neuronskih mreža   
 • Solarni sistemi   
 • Specijalna merenja kod motora SUS   
 • Specijalni brzi brodovi   
 • Strujanja u mikrokanalima   
 • Strujanje u toplotnim turbomašinama   
 • Talasna kretanja tecnosti   
 • Tehnike merenja u sagorevanju   
 • Tehnologija proizvodnje letelica   
 • Teorija giroskopa   
 • Teorija i simulacija procesa obrade   
 • Teorija izracunljivosti   
 • Termoelasticnost   
 • Tribologija mašinskih elemenata   
 • Turbulentna strujanja   
 • Upravljanje kretanjem mehanickih sistema   
 • Upravljanje održavanjem vozila   
 • Upravljanje otpadom   
 • Upravljanje vatrom i komandno – informacioni sistemi   
 • Višefazna strujanja   
 • Viši kurs iz hemijskih i biotehnoloških operacija i aparata   
 • Viši kurs iz mehanickih i hidromehanickih aparata   
 • Viši kurs iz toplotnih i difuzionih operacija i aparata   
 • Zamor i procena veka vazduhoplovnih konstrukcija

Tagovi

Anketa

Da li će se kvalitet nastave poboljšati povećanjem školarina?

Nastava